default-logo

EGZERSİZ DESTEKLİ ÇALIŞMALAR

KSH- USH Bellek Çalışmaları

Üç Temel Hafıza Becerisi: Bak, Resmini Çak, Bağlantı Kur.

Hepimizin beyninde kayıp ya da gizli nesneleri aramamıza ve geri getirmemize yardım eden içgüdüsel olarak kullandığımız gerçek resimler vardır. Arama imgelerini etkin bir şekilde kullanma yeteneğimiz, muhtemelen dolaşan avlarını böyle imgelerle görsel olarak ayırt eden avcı atalarımızda uyum sağlayıcı bir gelişme olarak evrim geçirmiştir. Benzer şekilde biz de onları masadaki kısmen gizli yeşil dosyayı ya da sepetteki kirli şanslı basketbol kazağını hemen geri çağırmak için kullanırız. Benim evdeki kütüphane raflarımın düzensizliği ve aşırı kalabalığına rağmen eğer hafızamda yerleşmiş güçlü bir arama imgesi varsa belirli bir kitabın yerini bulmakta çok az sorun yaşarım “üzerinde iki beyaz çizgi ve daire benzeri çiçekler olan mavi bir kitap”. Çocuklar hayal güçlerini kullanmada doğuştan yeteneklidir.

Akıl Yürütme

Akıl Yürütme biçimleri, tümden gelim, tüme varım ve benzeşim olarak üçe ayrılır. Akıl yürütmede kanıtlayan ve kanıtlanan durumunda en az iki önermenin bulunması ve mantık içerisinde incelenmesi için belirli bir sırayı takip etmesi gerekir.

Kavramsallaştırma

Bir şeyin nesne olarak temsil ettiği şeyin ötesinde, algısal olarak bir anlamı olmasıyla, o anlamın nasıl oluşturulduğu ile ilgili bir terimdir. eğer tarifiniz yerinde olursa, o kelimenin söylenmesi ile birlikte artık herkes yaklaşık olarak aynı şeyi anlayacaktır. örneklendirmek gerekirse: tüm kediler kedidir. kaplanlar da kedidir, aslanlar da kedidir, jaguarlar da kedidir. jaguar adlı kediye jaguar adı konmadan önce, muhtemeldir ki kendisine kaplan ya da aslan denilmektedir.

Okumayı Güçlendirme

Çocuğunuz;

Kelimeleri doğru tanıyıp okuyabiliyor mu?

Okuduğunu anlayabiliyor mu?

Okuma hızı yaşına uygun mu?

Okumayı seviyor mu?

Bütün bu sorulara EVET cevabı veremiyorsanız sizi merkezimize bekliyoruz.

Yazmayı Güçlendirme

Kelimeleri doğru ve eksiksiz yazabiliyor mu? Yaşa uygun rahatlıkta yazabiliyor mu? El yazısını doğru okuyabiliyor mu? Yazmayı seviyor mu?

Düzgün ve eksiksiz yazmak başarıda önemlidir. Bir çok çocuk yazmayı sevmediği için ödev yapmamakta ve başarısı giderek düşmektedir.

Doğru yazmak için farklı ve hedefe yönelik bir çalışma programı gerekir.

Aritmetik Bozukluğu Uygulama

Aritmetik Bozukluğu

 4 farklı bölüme ayrılır;

1) Anlamlı şekilde saymayı öğrenmede bozukluk;
Bu öğrenme bozukluğu çeşidinde çocuk ‘sayı nedir?’ sorunun karşılığını bulamamıştır, bu çocuklara sayılar soyut, kağıt üzerinde yazılan semboller gibi gelir.

2) Asıl ve sıra gösterme sistemleri öğrenmede güçlük;
Kardinal ve ordinal sistemleri öğrenmede güçlük yaşayan bir çocuk tek, çift saymada, sıralama yapmada dolayısıyla da gruplandırmada problem yaşarlar.

3) Aritmetik işlemleri yapmada zorluk;
Çocuk işlem yapmanın ne olduğunu, toplama işlemenin aslında ilave etme, eklemek olduğunu kavrayamaz.

4) Nesneleri gruplar halinde kümelemeyi imgelemede güçlük;
Bu öğrenme bozukluğu çeşidinde çocuk gruplandırma ne demek, aynı, farklı nedir gibi terimlerde problem yaşarlar.

İşitsel Algı ve Görsel Algı

İşitsel ve görsel algı, uyaranların algılanması, yorumlanması ve bu bilgilerin beynin belli bölgelerine gönderilip uygun cevabın oluşturulması için entegrasyonun / bütünleştirilmenin gerçekleştirilmesi olayıdır. Dolayısıyla bu sadece işitme ve görme ile sınırlı kalmayıp, bizim dış dünyamızı algılamamızda yardımcı olan tat, koku, görme, dokunma, işitme, denge ve derin duyu merkezlerinin bir bütün olarak kendi aralarında bağ kurmasıdır. Uyaranın sadece işitme ve görme yolu ile değil, diğer kanallardan da alındığında yine aynı merkezler arasındaki sinir ağının aktif olmasıdır.

“Elma” sözcüğünü duydunuz diyelim. Zihninizde neler canlandırdı? Bir düşünün. Kokusu, şekli, rengi, pürüzsüzlüğü, ısırık sesi, tadı, yazım şekli vb. bunlara ancak yukarıda belirttiğim merkezler sayesinde önceden edindiğimiz deneyimlerin bir araya getirilmesiyle ulaşabiliriz.

Ardışıklık- Tamamlama

Herhangi bir eylemi gerçekleştirmeden yahut bir işe başlamadan önce atılması gereken adımları, izlenmesi gereken yolları enine boyuna düşünüp kategorize etme işlemidir. Bir nevi harekat planı hazırlamaktır.

Hedefe Odaklanma

Öğrenme sürecini etkileyen üç farklı dikkat çeşidi vardır. Bunlar; odaklanmış dikkat, seçici dikkat ve sürekli dikkattir. Bu üç fonksiyonu gerçekleştiremeyen bireyler öğrenme sorunu yaşarlar.

Seçici Dikkat

Onlarca uyaranın olduğu bir ortamda kişilerin diğer uyaranları görmezden gelecek şekilde beynini organize ederek, dikkatini bir uyaran üzerinde toplayabilmesi yeteneğine seçici dikkat denir. Kısaca, bir uyaranı işlemek üzere seçtiğimiz, diğerlerini ise ihmal ettiğimiz süreçtir.

Gözlerimiz ve kulaklarımız günlük yaşantımızda sürekli olarak, bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde  bir seçim halindedir. Eylemlerimizin bazılarını bilerek, bazılarını da bilmeyerek gerçekleştiririz. Siz ödev yapmaya çalışırken bir yandan yan odada açık olan televizyonun sesini duyabilirsiniz. Burada iki tane işitsel uyaran vardır. Siz ikisi arasında hangisini seçerseniz onu duyarsınız. Böylece diğer uyaranları engellemiş olursunuz. Beyin, farklı türdeki uyaranları aynı anda kabul edebilir. Örneğin müzik dinlerken aynı anda kitap okuyabilirsiniz. Dikkat Eğitiminde  önemli olan nokta dikkatimizi istediğimiz noktaya odaklayabilmemizdir.

Odaklanmış Dikkat

Zihnin kendi dinginliğini bozacak iç ve dış uyaranları kendinden uzaklaştırarak, tek bir noktaya yoğunlaşabilmesi halinin devamına odaklanmış dikkat denir. Başka bir deyişle beynin belli bir işlevi yapmasını engelleyecek iç ve dış uyaranları uzaklaştırmasıdır. Aynı zamanda beynin öğrenmesini maksimum hale getirmek için dikkati bozacak şeylerden uzaklaştırılması anlamına gelmektedir. Odaklanmış dikkat, seçici dikkatten sonra dikkatin belirli bir noktada sabit olarak kalmasını sağlayan dikkat çeşididir.

Sürekli Dikkat

Odaklanmış dikkatin sürdürülebilmesi haline sürekli dikkat denir. Bir çok uyaran arasından seçici dikkatle seçtiğimiz, odaklanmış dikkatle de tam olarak odaklandığımız konuda, dikkatimizi sürdürebilmemiz hali sürekli dikkat yeteneğimizle gerçekleşir. Başarının en önemli şartlarından biri de  odaklanma yeteneğini sürdürebilmektir.

İnsanların başarılarının en büyük sırrı seçici dikkatle seçme, odaklanma ve bunu sürdürebilmesi ile doğru orantılıdır. Bunu yapabilen insanların başarılı olma olasılıkları çok daha yüksektir. Bu da eğitimle geliştirilebilecek bir yetenektir.

Bağımsız İş yapabilme

Birçok anne baba, çocuklarının bağımsız yaşam becerilerinin gelişmesini ve sorumluluklarını tek başına yerine getirmesini ister. Bir çocuğun gelişimini, değişimini, öğrenme potansiyelini, sorumluluk alabilirliğini, iletişim kurma biçimini, iş yapma şeklini, organizasyon yeteneğini ve daha çoğaltılabilecek birçok özelliğini belirleyebilecek önemli etmenlerden biridir.

Sosyal Öğrenme Bozuklukları

Sözsüz (nonverbal) öğrenme güçlüğü sağ beyin öğrenme güçlüğüdür. Kişi çok zeki ve başarılıdır fakat insan ilişkileri kurmak gereken konularda başarısızdır. Evlilik, yöneticilik, liderlik yapamaz. Sosyalliği ve duygusallığı iyi okuyamaz.

Sessiz iletişimin dört ayağı: zaman, mekân, mesafe, renklerdir. İnsan karar verirken ‘Eşik altı algılama’ ile nerede, ne zaman, nasıl konumdayım, sorularına cevap verir. Çevrenin renklerini bilinç dışı algılar ve kararlarında sessiz belirleyici olarak kullanır. İlişki kurarken kişinin çok yakın durması, giydiği kıyafetler, çok arzulu olup olmadığı, işi savsaklayıp geciktirirse düşmanca, hemen yaparsa dostça değerlendirmesi önem taşır.

Öğrenme Güçlükleri

Yeni Bir Görevi Algılama

PROGRAM DESTEKLİ ÇALIŞMALAR

1- Alansal Bellek

2- Bölünmüş Dikkat

3- Görsel Konsantrasyon

4- Fotoğrafik Hafıza

5- Takiskop Egzersiz

6- Uzamsal Algı